+34 941 500 576


DORADCY W PRAWIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Usługi

“Stworzenie znaku towarowego i niezarejestrowanie go niesie za sobą niepotrzebne ryzyko prawne”

Znaki Towarowe, Wzory Przemysłowe.

Usługi Maslanka & Co. w tym zakresie skupiają się na prowadzeniu postępowań w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed krajowymi urzędami Własności. Przemysłowej oraz przed urzędami międzynarodowymi (WIPO, EUIPO, EPO), jak również w zakresie doradztwa prawnego i obrony praw.

Świadczone usługi:

Znaki Towarowe, Wzory Przemysłowe.

Pictograma solicitud de marca y diseño industrial

Prowadzimy postępowanie zgłoszeniowe i rejestracyjne znaków towarowych i wzorów przemysłowych:

Na poziomie krajowym przed Hiszpańskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych, s, OEPM.

Na poziomie krajowym za granicą

Na poziomie europejskim przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO

Na poziomie międzynarodowym przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, OMPI.

Pictograma

Przygotowujemy odpowiedzi na oficjalne powiadomienia urzędowe.

Pictograma vigilancia y mantenimiento

Prowadzimy nadzór, monitoring i odnowienia.

Pictograma oposiciones y litigios

Sprzeciwy i spory sądowe.

Pictograma oposiciones y litigios

Doradztwo strategiczne i zarządzanie portfolio znaków towarowych/wzorów przemysłowych.

“Posiadać rozwiązanie innowacyjne i go nie chronić, to tak jak go nie mieć  ”

PATENTY I WZORY UŻYTKOWE.

Usługi Maslanka & Co. w tym zakresie skupiają się na prowadzeniu postępowań w sprawach patentów i wzorów użytkowych przed krajowymi urzędami Własności Przemysłowej oraz przed urzędami międzynarodowymi (WIPO, EUIPO, EPO), również w zakresie doradztwa prawnego i obrony praw.

Świadczone usługi:

Patenty i Wzory użytkowe.

Pictograma

Sporządzamy opisy patentowe i wzorów użytkowych.

Pictograma solicitud de marca

Prowadzimy postępowanie zgłoszeniowe i rejestracyjne patentów i wzorów użytkowych:

Na poziomie krajowym przed Hiszpańskim Urzędem Patentów i Znaków Towarowych, OEPM.

Na poziomie krajowym za granicą.

Na poziomie europejskim, (Patent europejski) przed Europejskim Urzędem Patentowym, EPO.

Na poziomie międzynarodowym (PCT) przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej, WIPO.

Pictograma asesoramiento

Doradzamy w zakresie:

Badań patentowych.
Dokumentacji patentowej.
Procedur rejestracyjnych.
Monitoringu patentowego.
Pictograma análisis de patentabilidad

Sporządzamy analizy zdolności patentowej i w sprawie naruszeń.

Pictograma busqueda

Badania stanu techniki.

Pictograma vigilancia y mantenimiento

Prowadzimy nadzór, monitoring i odnowienia.

Pictograma oposiciones y litigios

Sprzeciwy i spory sądowe.

Pictograma oposiciones y litigios

Doradztwo strategiczne i zarządzanie portfolio patentów.

“Specjaliści w postępowaniu ustnym”

POSTĘPOWANIE USTNE.

Usługi Maslanka & Co. w tym zakresie skupiają się prowadzeniu postępowań ustnych przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Świadczone usługi:
Postępowania ustne
Pictograma vistas orales

Postępowania ustne przed Europejskim Urzędem Patentowym

Przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), zarówno w postępowaniu egzaminacyjnym, jak i w przypadku sprzeciwów i odwołań.
Posiadamy niezbędne środki, przygotowanie i doświadczenie, aby skutecznie prowadzić postępowanie.

“Inne usługi”

Ekspertyzy, raporty…

Maslanka & Co. ównież oferuje inne usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej.

Świadczone usługi:
Ekspertyzy, raporty…
Pictograma

Ekspertyzy sądowe

w postępowaniach sądowych o naruszenie patentu.
Pictograma

Analiza naruszeń

w celu ustalenia naruszenia. Doradztwo prawne w przypadku naruszenia patentu.

Pictograma

Doradztwo strategiczne

W celu dopasowania strategii Własności Przemysłowej do strategii marketingowej i planu strategicznego firmy.
Pictograma

Raporty o swobodzie działania

gdzie określa się możliwość wykorzystania technologii na określonym obszarze zainteresowania. Doradztwo prawne..
Pictograma

Doradztwo w zakresie transferu technologii:

Licencja patentów, sprzedaż…